แสดงคำถวายพระพรทั้งหมด - วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2563 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
คำถวายพระพรที่ 120
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
นายรัชชานนท์ สิงห์คำ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ
คำถวายพระพรที่ 121
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์ สุจันทา นักจัดการงานทั่วไป
คำถวายพระพรที่ 124
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
นางพัทธนันท์ แสงมณีรัตนชัย
คำถวายพระพรที่ 148
ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
นางศศิธร โพธิ์ไหม
คำถวายพระพรที่ 150
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
นายประนอม ไชยเดช นายกเทศมนตรีตำบลกุดหมากไฟ
1