แสดงคำถวายพระพรทั้งหมด - วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2563 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
คำถวายพระพรที่ 120
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
นายรัชชานนท์ สิงห์คำ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ
คำถวายพระพรที่ 121
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์ สุจันทา นักจัดการงานทั่วไป
คำถวายพระพรที่ 124
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
นางพัทธนันท์ แสงมณีรัตนชัย
คำถวายพระพรที่ 148
ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
นางศศิธร โพธิ์ไหม
คำถวายพระพรที่ 150
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
นายประนอม ไชยเดช นายกเทศมนตรีตำบลกุดหมากไฟ
คำถวายพระพรที่ 151
PLEASE F0RWARD THiS EMAiL To SoMEoNE iN Y0UR C0MPANY WHo iS ALLoWED T0 MAKE iMP0RTANT DECiSioNS! We have hacked y0ur website http://www.kudmakfai.go.th and extracted your databases. H0w did this happen? 0ur team has f0und a vulnerability within your site that we were able to exploit. After finding the vulnerability we were able t0 get your database credentials and extract y0ur entire database and m0ve the information t0 an 0ffsh0re server. What does this mean? We will systematically go thr0ugh a series of steps of t0tally damaging y0ur reputation. First your database will be leaked or sold to the highest bidder which they will use with whatever their intenti0ns are. Next if there are e-mails f0und they will be e-mailed that their informati0n has been sold or leaked and your site http://www.kudmakfai.go.th was at fault thusly damaging your reputation and having angry customers/ass0ciates with whatever angry cust0mers/ass0ciates do. Lastly any links that y0u have indexed in the search engines will be de-indexed based off 0f blackhat techniques that we used in the past t0 de-index our targets. How do i st0p this? We are willing to refrain fr0m destr0ying y0ur site’s reputati0n f0r a small fee. The current fee is $3000 in bitcoins (BTC). Please send the bitcoin t0 the f0llowing Bitc0in address (Make sure to copy and paste): 3AKLHkLEjK3pfTCDotzcLHN6t5xVMX9Xno once you have paid we will automatically get informed that it was y0ur payment. Please n0te that you have to make payment within 5 days after receiving this e-mail or the database leak, e-mails dispatched, and de-index 0f your site WiLL start! H0w d0 i get Bitcoins? You can easily buy bitcoins via several websites 0r even 0ffline fr0m a Bitcoin-ATM. What if i don’t pay? if you decide not to pay, we will start the attack at the indicated date and uph0ld it until you do, there’s no c0unter measure t0 this, you will only end up wasting m0re money trying to find a soluti0n. We will completely destr0y your reputation am0ngst g0ogle and y0ur customers. This is not a h0ax, do not reply t0 this email, d0n’t try to reas0n 0r neg0tiate, we will n0t read any replies. once you have paid we will stop what we were d0ing and y0u will never hear from us again! Please n0te that Bitc0in is an0nym0us and no 0ne will find out that you have c0mplied.
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
Carissa Benson
คำถวายพระพรที่ 152
Hi there Just checked your kudmakfai.go.th in Moz and saw that you could use an authority boost. With our service you will get a guaranteed Moz DA 40+ score within just 3 months time. This will increase the organic visibility and strengthen your website authority, thus getting it stronger against G updates as well. For more information, please check our offers https://www.monkeydigital.co/domain-authority-plan/ Thanks and regards Mike Birch PS: For a limited time, we`ll add ahrefs UR40+ for free.
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
Mike Birch
คำถวายพระพรที่ 153
If you have a local business and want to rank it on google maps in a specific area then this service is for you. Google Map Stacking is one of the best ways to rank your GMB in a specific mile radius. More info: https://www.speed-seo.net/product/google-maps-pointers/ Thanks and Regards Mike Stevenson PS: Want an all in one Local Plan that includes everything? https://www.speed-seo.net/product/local-seo-package/
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
Mike Stevenson
1 2 หน้าสุดท้าย